รายงานผลการดำเนินงาน

 1486635840 news รายงานผลการดำเนินงานของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

       redoโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

       redoโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

       redoโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       redoโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       redoโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

       redoโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

       redoโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

       redoโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

       redoโครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ยกระดับสหกรณ์ตามขั้นตอนบันได 7 ขั้น ตามศักยภาพสหกรณ์)

       redoโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ