กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เทเวศร์) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ อาคาร 1 ชั้น 4 

เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 02-281-6698 โทรสาร 02-281-6698 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 515

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.