โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความเพียร ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระราชหฤทัย และพระสติปัญญาในการ
แก้ปัญหาเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย ทรงมีพระราชวินิจฉัยอันก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย พระราชทาน
โครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาทุกข์ร้อน ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ จึงได้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ เช่น การพระราชทานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลาง คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดําเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จํานวน 62,576 ราย
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จํานวน 2,406 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนําแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และให้สมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรมีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดผลงานการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยตัวอย่างความสําเร็จของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้น้อมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2562 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับรางวัล
ผลงานดีเด่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จํานวน 131 แห่ง
กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ

ดังนั้น เพื่อใหหการดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2564 กองประสานงานโครงการพระราชดําริจึงจัดทําโครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับการแนะนํา ส่งเสริมในการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมและการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
มีการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นที่ดําเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ดําเนินการ : 76 จังหวัด และ 2 พื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จํานวน 390 แห่ง
กิจกรรม/วิธีการ

1. อํานวยการ ประสานงาน สนับสนุนการดําเนินงานแกสํานักงานสหกรณ์จังหวัด และสํานักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และ 2 ให้บรรลุวัตถุประสงค์

2. จัดทําคําแนะนําการดําเนินโครงการฯ
3. ติดตามผลการดําเนินโครงการฯ และนําแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบจากการส่งเสริมสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

4. จัดทําสรุปผลการดําเนินการส่งเสริมโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร