fochart2 pdf.io

 


หลักการและเหตุผล

               โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่าง ๆ ของประเทศโดยตรงโดยเฉพาะชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริงส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติการบริหารทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยนำหลักการวิธีการสหกรณ์ไปเผยแพร่ ปลูกฝัง ให้ความรู้ แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนบนพื้นฐานแห่ง"การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

                จากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยแล้ว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปในชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ทรงทราบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความขาดแคลนอาหาร การขาดบริการสาธารณสุข การศึกษา และปัจจัยต่าง ๆ จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กเยาวชน และราษฎรที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ในทุกๆด้าน ทรงจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ชนบท

               กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ว่าจะเป็นโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนำระบบสหกรณ์มาใช้ในการส่งเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้เข้าใจการช่วยตนเอง และเกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และทำให้ประชาชนเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่

          1) โครงการทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ครู และผู้สังเกตการณ์

          2) โครงการอบรมแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีโครงการย่อย 1 โครงการ ได้แก่ โครงการทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ครู และผู้สังเกตการณ์

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

5. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6. โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ยกระดับสหกรณ์ตามขั้นตอนบันได 7 ขั้น ตามศักยภาพสหกรณ์)

7. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ


วัตถุประสงค์

เพื่อแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกร/สมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี่ขึ้น รวมถึงการเผยแพร่การสหกรณ์ให้แก่นักเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน/บุคคลทั่วไปให้สามารถนำหลักการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้


เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          (1) สหกรณ์               72  แห่ง              

          (2) กลุ่มเกษตรกร        2  แห่ง              

          (3) กลุ่มชาวบ้าน        33  แห่ง              

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                     

          (1) โรงเรียน                     545  แห่ง              

          (2) กลุ่มอาชีพประชาชน      54  กลุ่ม             

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

          จำนวน 18 โรงเรียน                                             

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

          จำนวน 53 แห่ง                               

5 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          จำนวน 390 แห่ง (78 หน่วยงาน ๆ ละ 5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 

6 โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          จำนวน 75 จังหวัด 1 พื้นที่ จำนวน 15,548 ราย

7 โครงการการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)

          จำนวนสหกรณ์ 69 แห่ง

8 โครงการเกษตรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

          จำนวน 76 จังหวัด 2 พื้นที่


กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน

1. จัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน ดังนี้

     1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     1.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน และการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

     1.4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     1.5 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                          

     1.6 โครงการการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)

     1.7 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ                                               

2. จัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลักที่ 1-3 (KPI Template) และบรรจุไว้ในแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ตามข้อ 1

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น สำนักงาน กปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอื่น ๆเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด                                  

4.  อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

5. ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อนำพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม                     

6. ประสานงานกรมป่าไม้/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช/สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 20 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาการ     สหกรณ์ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในการจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"(จำนวน 31 ศูนย์ฝึกอบรม   ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ศูนย์ฯ ละ 4 รุ่น ๆ ละ 60 คน)                               

7. ประสานสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดนิทรรศการกิจกรรม สหกรณ์สำหรับเยาวชน ภายใต้โครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร "เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" และนิทรรศการสหกรณ์ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

8. ติดตาม เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกรายการ และในส่วนของเงินอุดหนุนก่อสร้าง/  ปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ให้รวบรวมผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อเสนอขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตามสัดส่วนที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้ง ทั้งนี้ อำนาจในการอนุมัติให้เป็นไปตามคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 588/2563สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563)                                

9. กรณีที่มีงบเงินอุดหนุนหมดความจำเป็นหรือเหลือจ่าย ให้กองประสานงานโครงการพระราชดำริดำเนินการบริหารงบประมาณโดยการจัดหาเป้าหมายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในเดือนพฤษภาคม 2564                     

10.ประสานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทำรูปแบบรายงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงการและหรือจัดทำโครงการต่อไป ดังนี้

     10.1 โรงเรียนที่ได้รับสนับสนุนอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/อุปกรณ์ และการใช้ประโยชน์เป็นรายโรงเรียน

     10.2 สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์เป็นรายสหกรณ์   

11. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบจากการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มชาวบ้าน/โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ ในพื้นที่โครงการฯ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและตัวชี้วัด                                  

12. ออกแบบรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่นผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินอุดหนุน ผลการใช้ประโยชน์จากอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนผลการดำเนินโครงการรายเดือน ฯลฯ และบรรจุไว้ในแนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามข้อ1เพื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดใช้ในการรายงาน                                         

13. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์


2565

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2565