วิสัยทัศน์

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ มีภาระกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวคิด และวิธีการในการพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการเพื่อความมั่นคงโครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น

2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลงานสหกรณ์ เพื่อการจัดทำแผนงานและงบประมาณในการส่งเสริมงานสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ

3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และโครงการตามภารกิจของกลุ่ม

4. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย งานสหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ ประชาชนทั่วไป กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน


เป้าหมาย

ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สู่ความยั่งยืน