การจัดการองค์ความรู้ (KM)

AAEAAQAAAAAAAAi6AAAAJGNkNjdmYjZkLTdhYzgtNDkwMC04ZDQ3LTYzM2JiMWM0OWJhNA

 

 ประจำปี พ.ศ.2564

if joomla 1632519การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง


 ประจำปี พ.ศ.2563


ประจำปี พ.ศ.2562

if joomla 1632519การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)


ประจำปี พ.ศ.2560

if joomla 1632519งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

if joomla 1632519การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ของของประสานงานโครงการพระราชดำริ

if joomla 1632519โครงการประกวดสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558

if joomla 1632519เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดสหกรณ์ดีเด่น

if joomla 1632519คำสั่งกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้)

if joomla 1632519หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สภาพัฒน์ ฯ)