ประวัติความเป็นมา

             

                   ตามคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 272/2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ได้ตั้งกลุ่มโครงการในพระราชดำริ เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนงาน/โครงการในพระราชดำริมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น

                   เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้มีมติให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งกองประสานงานโครงการพระราชดำริขึ้นเป็นการภายใน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 272/2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ตั้งกลุ่มโครงการในพระราชดำริ และตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกำหนดชื่อหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                   1. ชื่อหน่วยงาน “กองประสานงานโครงการพระราชดำริ”

                   2. ให้กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ตั้งอยู่เลขที่ 12 กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

                   3. ให้กองประสานงานโครงการพระราชดำริ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                             3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แผนงาน เพื่อเสนอแนวคิด วิธีการในการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             3.2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลงานสหกรณ์ เพื่อการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลในการส่งเสริมงานสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ

                             3.3 ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             3.4 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             3.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   4. ให้แบ่งงานภายในกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ออกเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                             4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป

                                      (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกอง

                                      (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของกอง

                                      (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของกอง

                                      (4) ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกอง

                                      (5) ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมของกอง

                                      (6) ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน โครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง

                                      (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                             4.2 กลุ่มแผนงาน

                                      (1) ดำเนินกาจัดทำแผนงาน งบประมาณ และแผนงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยแผนงาน เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

                                      (3) จัดทำผลงานวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม

                                      (4) ปฏิบัติงานร่วมรับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                             4.3 กลุ่มประสานงานและติดตามผล

                                      (1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      (2) ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      (3) เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลในการส่งเสริมงานสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ พร้อมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

                                      (4) จัดทำผลงานทางวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม

                                      (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                             โดยให้กองประสานงานโครงการพระราชดำริขึ้นตรงกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557