คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่ง 320/2564 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฯคำสั่ง 320/2564 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฯ

คำสั่ง 74/2564 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่ง 400/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่ง 481/2557 ตั้งกองประสานงานโครงการพระราชดำริ


คำสั่งโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำสั่ง 1/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ระดับเขต

คำสั่ง 2/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ระดับเขต (ปรับปรุง)

คำสั่ง 1/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ระดับเขต

คำสั่ง 1/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต

คำสั่ง 618/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

คำสั่ง 19/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


คำสั่งโครงการหลวง

คำสั่ง 106/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง

คำสั่ง 250/2563 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

คำสั่ง 109/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

คำสั่ง 109/2554 แต่งตั้งที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์


คำสั่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


คำสั่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศ อพ.สธ. 105/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คำสั่ง 98/2559 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่ง 402/2559 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์


 คำสั่งกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

คำสั่ง 2/2565 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565

คำสั่ง 6/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน

คำสั่ง 5/2564 การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

คำสั่ง 4/2564 มอบหมายผู้รับผิดชอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username/Password) เพื่อการเข้าถึงและดึงข้อมูลสารสนเทศ (Data and Infomation) จากระบบงานหลักที่เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

คำสั่ง 3/2564 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

คำสั่ง 481/2557 ตั้งกองประสานงานโครงการพระราชดำริ