บุคลากรกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

 

 

ข้าราชการ

 

 

 pkhon

นางครสวรรค์ โภคา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประสานงาน
โครงการพระราชดำริ

โทรศัพท์ 08 1906 8937

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pjay

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ นาคสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ

(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

โทรศัพท์ 02 628 5146

โทรศัพท์ภายใน 515

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 pkoy3

นางสาวอัจฉรา แจ่มกระจ่าง

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ

โทรศัพท์ 02 628 5146

โทรศัพท์ภายใน 515

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

 ppak3

นางสาวพัทธนันท์  ธนาฐิตินันทน์

นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02 628 5146

โทรศัพท์ภายใน 515

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 suree

นางสาวสูรี มะสะนิง

นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02 628 5146

โทรศัพท์ภายใน 515

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

พนักงานราชการ

 

 ptoey

นางสาวนวพร ประพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ 02 628 5146

โทรศัพท์ภายใน 515

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tany

นางสาวธัญวรรณ อรรคไกรสีห์

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ 02 628 5146

โทรศัพท์ภายใน 515

Email

 view

นายสมพล ด้วงคำจันทร์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 02 628 5146

โทรศัพท์ภายใน 515

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.