อำนาจหน้าที่

1. ศึกษาและวิเคราะห์แผนงาน เพื่อเสนอแนวคิด วิธีการในการส่งเสริม  และพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพรกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โครงการเพื่อความมั่นคงโครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลงานสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลในการส่งเสริมงานสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ

3. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย