กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ


ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา (live)

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ (1):02-6285159
หมายเลขโทรศัพท์ (2):02-6285516
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่:063-2250849
หมายเลขภายใน (1):509
หมายเลขภายใน (2):510
หมายเลขภายใน (3):511
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มกราคม 2563
เรื่องใหม่   หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่องใหม่
 
เตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2-3

2. เอกสารแนบ1-1
3. เอกสารแนบ1-2
4. เอกสารแนบ1-3
5. เอกสารแนบ1-4
6. เอกสารแนบ 2-1
7. เอกสารแนบ 2-2
 

 

ธันวาคม 2562

เรื่องใหม่
 
การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะงบลงทุน)
2. แบบสำรวจครุภัณฑ์ วงป.001-วงป.008 ปี 64-1
3. แบบ วงป.009 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ที่ของรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน-ส่วนกลาง
4. ข้อมูลสหกรณ์แต่ละสหกรณ์
5. คู่มือการหาพิกัดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IPHONE
6. วิธีหาละติจูด ลองติจูด จากโทรศัพท์ SAMSUNG
7. มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
8. มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 2562
9. มาตรฐานคอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562
 

เรื่องใหม่
 
การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ขอคำของานอำนวยการงบปี64
3. แบบโครงการ2564 แบบ วงป.17
4.1 ปกโครงการฝึกอบรม2564
4.2 สรุปโครงการฝึกอบรม2564
4.3 โครงการ64
4.4 ตารางการอบรม64
 

ธันวาคม 2561
เรื่องใหม่   แผนปฏิบัติงานงบประมาณปี 61

Link สำคัญเกี่ยวกับสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือนกฎหมายและระเบียบ

 

(ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

 

 


Link สำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ eMENSCR

หน้าหลักยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดการประชุมประจำเดือนดาวน์โหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ eMENSCR

 

 ปฎิทินงบประมาณ 

 • กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงบประมาณ

 • แผนปฎิบัติงานฯ 2560 

 • แผนปฎิบัติงานฯ 2561 

2560

 

LINK สำหรับแนวทางการสอบ ภาค ก ก.พ. สำหรับพนักงานราชการที่สนใจจะสมัครสอบ

linkประกาศเจตนารมณ์

ร่วมระดมความคิด

ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกิจกรรม

รายละเอียดองค์กรคุณธรรม ข้อ พอเพียง

ข้อ 5 ติดตามรายงานผล

ข้อ3 

ด้านวินัย

ด้านจิตอาสา

ด้านสุจริต

หน้าหลักประกาศเจตนารมณ์

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

ใบประกาศเจตนารมณ์

หน้าหลักเมนูข้อ3

ข้อ 3.11

ข้อ 4 หน้าหลักข่าว

ข้อ 5 ติดตาม รายงานผล หน้าหลัก

หน้าหลัก ข้อ 2

2. สรุปกำหนดเป้าหมายในการพัฒนากองแผนงานเป็นองค์กรคุณธรรม 4 ประกาศ

ข้อ 5.3

5.1 รายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

 

 

 

ความเชื่อมโยงปี 62

 สายตรงผู้บริหาร

KM กองแผนงาน Update

สาระน่ารู้

ความเชื่อมโยง

 

แบบสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ผลการประเมินฯ

 

ผลการประเมิน 64

 

สุรินทร์   pissanulok  พิจิตร  VTR นำเสนอผลงานของหน่วยงานนำส่งผลผลิต

ความเชื่อมโยง 65 ไฟล์ที่ 1

ความเชื่อมโยง 65 ไฟล์ที่ 2

 

ระดับคณภาพดีเลิศ

ระดับคุณภาพดีเด่น

ระดับคุณภาพดีมาก

ประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานที่มีการพัฒนาเชิงประจักษ์

VTR ประชาสัมพันธ์

สสพ.1-2 เขต1 2 3

เขต 5 6 7

489

10-11-12

13-14-15

16-17-18

 

ระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล

 

180565