ที่มา : สำนักงบประมาณ


 

            การอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
            รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    งบประมาณ       ร้อยละ    
                                                           งบรายจ่าย       รวมทุกงบ      
                                                                            รวมทั้งสิ้น        
                        อนุมัติแผนและงบประมาณแล้ว 23 ครั้ง        
                                             คงเหลือยังไม่ได้อนุมัติ        
     แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
           รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
 งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2565        อนุมัติ   หนังสือลงวันที่    
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  1,845,154,900  1,845,154,900      
1.1 แผนค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
   1,845,154,900  27 ก.ย. 64      PDF Icon      PDF Icon 
1.2 แผนค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐพนักงานราชการ
 
3 อัตรา (เพิ่มเติม)
     22 มี.ค. 64      PDF Icon      PDF Icon
2 แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน
 496,381,600  496,381,600      
  กิจกรรมหลักส่งเสริม
และพัฒนาสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
   471,353,500      
2.1 แผนรายจ่ายลงทุน
(ส่วนกลาง/ภูมิภาค)
   114,468,300  5 ต.ต. 64      PDF Icon      PDF Icon 
2.2 แผนกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร (
3 เดือน)
ของ สสจ./สสพ.
   49,844,600  14 ต.ค. 64      PDF Icon      PDF Icon
2.3  โอนเงินกิจกรรมหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร (3 เดือน) ของศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง 23 รายการ /กอง-สำนัก/ศูนย์1-20 และเงินสำรองส่วนกลาง
   38,662,400  14 ต.ค. 64      PDF Icon       PDF Icon
2.4 อนุมัติศูนย์ต้นทุนส่วนกลางค่าใช้จ่ายฝึกอบรมข้าราชการกรม (เพิ่มเติม)    3,000,000  28 ต.ค. 64      PDF Icon       PDF Icon
2.5 อนุมัติงบประมาณโครงการส่งความสุขปีใหม่ (กกจ.)    63,400  3 ธ.ค. 64      PDF Icon      PDF Icon 
2.6 อนุมัติงบประมาณค่าจัดนิทรรศการโคนมแห่งชาติ (สทส.)    450,000  16 ธ.ค. 64      PDF Icon       PDF Icon
2.7 อนุมัติงบประมาณ ค่าพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารฯ  (กองคลัง)    282,100  16 ธ.ค. 64      PDF Icon       PDF Icon
2.8 แผน การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฯ (กพน.)    1,110,600  24 ธ.ค. 64      PDF Icon      PDF Icon
2.9 แผน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร (แผนทั้งปี) ของ สสจ./สสพ.
   180,878,800  4 ม.ค. 65      PDF Icon      PDF Icon
2.10 อนุมัติงบประมาณโครงการประชุมคณะกรรมการกลาง
กลุ่มเกษตรกรประจำปี
งบประมาณพ.ศ.
 2565 (กพก.)
   1,302,300  9 ธ.ค. 64      PDF Icon       PDF Icon
2.11 แผน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร (แผนทั้งปี) ของศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง
  23 รายการ /กอง-สำนัก/ศูนย์1-20 และเงินสำรองส่วนกลาง
   81,291,000  3 ก.พ. 65      PDF Icon      PDF Icon
  กิจกรรมหลักการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
         
2.12 แผน กิจกรรมหลักการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบดำเนินงาน) บำรุงรักษาระบบ/ค่าอินเตอร์เน็ต
และการสื่อสาร
   17,670,100  3 พ.ย. 64      PDF Icon      PDF Icon
  กิจกรรมหลักส่งเสริม
ความรู้ด้านการสหกรณ์
   7,358,000      
2.13 แผน กิจกรรมหลักส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์    7,358,000  7,358,000      PDF Icon      PDF Icon
3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า          
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
และธุรกิจชุมชน
 9,991,300  9,991,300  22 มี.ค. 65      PDF Icon      PDF Icon
     - บริหารจัดการนม
ทั้งระบบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
 1,133,800  1,133,800         
     - พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  8,857,500  8,857,500    
3.2 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
 6,722,600  6,722,600  20 ม.ค. 64      PDF Icon      PDF Icon
4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  26,984,100  26,984,100      
4.1 โครงการพัฒนา
พื้นที่โครงการหลวง
 
(งบดำเนินงาน  2,100,900 บาท
และงบเงินอุดหนุน  3,068,200 บาท)
 5,169,100  5,169,100      
   - แผนปฏิบัติงาน
เฉพาะเงินอุดหนุน
   2,923,200  6 ต.ค. 64      PDF Icon      PDF Icon
   - แผนปฏิบัติงาน
งบดำเนินงาน (3 เดือน)
   276,800  1 พ.ย. 64      PDF Icon       PDF Icon
   - แผนปฏิบัติงาน
งบดำเนินงาน
(ฉบับสมบูรณ์)
   1,969,100  14 ม.ค. 65      PDF Icon      PDF Icon
4.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
(งบดำเนินงาน  10,102,800 บาท
และงบเงินอุดหนุน  11,712,200 บาท)
 21,815,000  21,815,000             
   - แผนปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการ และเงินอุดหนุน    11,698,200  6 ต.ค. 64      PDF Icon      PDF Icon
   - แผนปฏิบัติงาน
งบดำเนินงาน (3 เดือน)
   1,121,000  1 พ.ย. 64      PDF Icon      PDF Icon
   - แผนปฏิบัติงาน
งบดำเนินงาน 
(ฉบับสมบูรณ์)
   8,995,800  14 ม.ค. 65      PDF Icon      PDF Icon
5 แผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 202,512,500  202,512,500      
5.1 โครงการช่วยเหลือ
ด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 200,000,000  200,000,000  7 ธ.ค. 64      PDF Icon      PDF Icon
5.2 โครงการพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้
 2,512,500  2,512,500 27 ธ.ค. 64       PDF Icon      PDF Icon
6 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
 4,149,000  4,149,000      
6.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  1,471,200  1,471,200  14 ม.ค. 64      PDF Icon      PDF Icon
6.2  โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน
สำหรับสินค้าเกษตร
 2,677,800  2,677,800  14 ม.ค. 64      PDF Icon      PDF Icon
                     ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565  


 
ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สงวนสิทธิ์ในการเข้าดูข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่สังกัดเท่านั้น
(ไม่สามารถดูข้อมูลหน่วยงานอื่นได้)

 ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถใช้ หมายเลขบัตรประชาชน 
และ วันเดือนปีเกิด (8 หลัก) ในการเข้าดูข้อมูลได้
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณ
และการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์


เรื่องใหม่ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  

 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่4 งบดำเนินงาน (สังกัดส่วนกลาง)  เรื่องใหม่
       - แบบฟอร์ม
 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


 เรื่องใหม่  การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เรื่องใหม่

  - หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1127 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (การจัดทำคำของบประมาณปี 2566)

 - หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1143 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (แจ้ง สสจ.)

  - หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1143 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (แจ้ง สสพ. 1 และ 2)

1) แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงบประมาณ)

2) กรอบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์

3) แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

   - แบบ วงป. 001-004 แบบคำของบประมาณ 2566 (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป)

   - แบบ วงป.005 แบบคำของบประมาณ 2566 (งานโครงการ) (เฉพาะส่วนกลาง)

   - แบบ วงป.006 แบบคำของบประมาณ 2566 (โครงการฝึกอบรม) (เฉพาะส่วนกลาง)

   - แบบ วงป.007-016 แบบคำของบประมาณ 2566 (งบลงทุนและเงินอุดหนุนลักษณะลงทุน) ***งบเงินอุดหนุนเฉพาะ กพก./กพน./กพง. จัดทำคำขอ***

4) สรุปข้อเสนอโครงการสำคัญ 2566 และผลการวิเคราะห์โครงการ

5) หลักเกณฑ์ แนวทางประกอบการพิจารณางบประมาณ

   - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2564)

   - บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ธันวาคม 2564)

   - หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน ใช้สอย ธันวาคม 2564

   - หลักเกณฑ์ อัตราและแนวทางการพิจารณางบประมาณอบรม ประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 2564


เรื่องใหม่  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เรื่องใหม่

  โครงสร้างของยุทศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ยุทธสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Cul 2566

       
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 bc604
       

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ข้อมูลกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ (เว็บเพจเดิม)

วิธีการสร้าง QR-CODE