ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานประจำปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Annual Report)
 
 
     
 
 

ผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ สสจ.และสสพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
และสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
รายงานการประเมินผลโครงการสำคัญ
 

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า

     • สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด
      • สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
 
กรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

คู่มือการใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ
คำขอแก้ไขข้อมูลระบบบริหารและจัดการโครงการ

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับงานกลุ่มติดตามและประเมินผล

 
   คู่มือการประเมิน ITA 2021
   พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ระบบการติดตามและประเมินผล (สำนักงบประมาณ)- 14 มิ.ย. 64
   ระบบการติดตามและประเมินผล (สำนักงบประมาณ)- 11 ต.ค. 62

สารสนเทศกลุ่มติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
ปี 2559 - 2560
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการวาระแห่งชาติ
ด้านการสหกรณ์