รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และกระจายสินค้า

     • สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด
      • สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด