การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ ครั้งที่ 4/2564

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งผลการขับเคลื่อนโครงการของกรมฯ สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านทางจอภาพ (Vdo Conference) โดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์