2564


 

เป้าหมายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  รายชื่อเป้าหมายชำระบัญชี
      1. รายชื่อภาคการเกษตร
     

2. รายชื่อนอกภาคการเกษตร
3. รายชื่อกลุ่มเกษตรกร

 

  รายชื่อเป้าหมายตรวจการสหกรณ์
      เป้าหมายตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด

 

รายงานผลการประเมินมาตรฐาน
      1. ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2563
     

2. ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรปี 2563

       
     

 

 การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      ส่วนกลาง /ส่วนภูมิภาค / ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
         1.  บันทึกกองแผนงาน การจัดทำข้อเสนองบประมาณ 2565 
           1.1 เชื่อมโยงความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ กสส.65 (เอกสารแนบ 1) 
           1.2 กรอบแนวทางการจัดทำโครงการปี 65 (เอกสารแนบ 2) 
           1.3 ประเด็นข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยว กสส. (เอกสารแนบ 3)         
           1.4 เตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สงป. (เอกสารแนบ 4)
          2. QR code
          3. แบบอำนวยการ 65
              3.1 ส่วนภูมิภาค          
              3.2 ส่วนกลาง /ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
          4. แบบโครงการ 65 /ส่วนกลาง (แบบ วงป.17)
          5. แบบโครงการฝึกอบรม 65 / ส่วนกลาง (แบบ วงป.18)
                1479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 10

 การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายเพื่อการลงทุน) 
     ส่วนกลาง
             1.  บันทึกกองแผนงาน การจัดทำข้อเสนองบประมาณ 2565 (รายจ่ายเพื่อการลงทุน)
             2.  แบบสำรวจครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง วงป.001-วงป.008 ปี 2565
             3.  แบบ วงป.009 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ที่ของรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
             4.  ข้อมูลสหกรณ์แต่ละสหกรณ์
             5.  ตารางการประเมินความเสี่ยง
             6.  แนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
             7.  มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
             8.  มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 2562
             9.  มาตรฐานคอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562
     ส่วนภูมิภาค / ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
            1.  หนังสือครุฑเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดการจัดทำข้อเสนองบประมาณ 2565 (รายจ่ายเพื่อการลงทุน)   (เอกสารแนบ)                 
            2.  หนังสือ
ศูนย์ 1-20
            3.  แบบสำรวจครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง วงป.001-วงป.008 ปี 2565
            4.  มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
            5.  มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 2562
         
      1479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 101479906990 10