ที่มา : สำนักงบประมาณ 
ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สงวนสิทธิ์ในการเข้าดูข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่สังกัดเท่านั้น
(ไม่สามารถดูข้อมูลหน่วยงานอื่นได้)

 ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถใช้ หมายเลขบัตรประชาชน 
และ วันเดือนปีเกิด (8 หลัก) ในการเข้าดูข้อมูลได้
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณ
และการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์


เรื่องใหม่  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  เรื่องใหม่

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

        แผนฯบุคลากร ปี 66 ส่วนกลาง

        แผนฯบุคลากร ปี 66 ส่วนภูมิภาค

        แผนฯบุคลากร ปี 66 ศูนย์ฯ 1 - 20

 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

        โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

        กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (อำนวยการส่วนภูมิภาค)

        กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (อำนวยการศูนย์ 1-20)

        กิจกรรมหลักส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ (พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และบุคลากรในสถานศึกษา)

        ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

        โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน

        โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

        โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร

        โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

        โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

        โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

        โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

        โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

        โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

        โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต    

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

        โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

        โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


เรื่องใหม่ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  

 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่4 งบดำเนินงาน (สังกัดส่วนกลาง)  เรื่องใหม่
       - แบบฟอร์ม
 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


เรื่องใหม่  การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   เรื่องใหม่

1) หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/6601 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
   - ดาวน์โหลดไฟล์

2) แบบเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (ประเภทรายจ่ายงบลงทุน)
   - ดาวน์โหลดไฟล์

3) หลักเกณฑ์ แนวทางประกอบการพิจารณางบประมาณ

   - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2564)

   - บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ธันวาคม 2564)

   - หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน ใช้สอย ธันวาคม 2564

   - หลักเกณฑ์ อัตราและแนวทางการพิจารณางบประมาณอบรม ประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 2564

4) การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
    - ดาวน์โหลดไฟล์

5) แบบฟอร์มยืนยันความพร้อมของรายการสิ่งก่อสร้าง
     - ดาวน์โหลดไฟล์ 

6) ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
    - ดาวน์โหลดไฟล์  


เรื่องใหม่  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เรื่องใหม่

  โครงสร้างของยุทศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ยุทธสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

       
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
       

 ข้อมูลกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ (เว็บเพจเดิม)

วิธีการสร้าง QR-CODE

test