บรรยายไทย 1

มารู้จักกรมส่งเสริมสหกรณ์

บรรยายไทย 2

การสหกรณ์
ในประเทศไทย

บรรยายไทย 3

กรอบแนวทางการส่งเสริม
สหกรณ์ของประเทศไทย

บรรยายไทย 4

ศาสตร์พระราชากับ
สหกรณ์ไทยและ
งานความร่วมมือ
ด้านการสหกรณ์

       

บรรยายอังกฤษ 1

Introduction of CPD

บรรยายอังกฤษ 2

The Cooperative in Thailand

บรรยายอังกฤษ 3

Cooperative
promotion framework
of Thailand

บรรยายอังกฤษ 4

The King's for Thai cooperative development and international cooperation