แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานพื้นฐาน(Function)


แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 

แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม 
รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์(เพิ่มเติม Update icon1 จังหวัด1 จังหวัด2 ส่วนกลาง หลักเกณฑ์ฯ)
- กิจกรรมรอง พนักงานราชการ
1. หลักเกณฑ์
2. จังหวัดกระบี่ - จังหวัดภูเก็ต
3. จังหวัดมหาสารคาม - จังหวัดอุบลราชธานี
4. ศูนย์ 1 - 20
5. ส่วนกลาง


แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนงานรอง ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง 
กิจกรรมหลัก การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
- กิจกรรมรอง มหกรรมสินค้าสหกรณ์
กิจกรรมหลัก ให้การข่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ
- กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไยปี 2548
- กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไย ปี 2548
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
- กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
- กิจกรรมรอง สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กิจกรรมรอง การดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมหลัก ชดเชยน้ำนมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี 2554
- กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยน้ำนมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี 2554
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS (รวมอำนวยการส่วนภูมิภาค) 

1. หลักเกณฑ์ 
2. แผนปฏิบัติงาน
- กิจกรรมรอง อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
- กิจกรรมรอง อำนวยการส่วนกลาง 
1) สำนักงานเลขานุการกรม 
2) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
4) กองการเจ้าหน้าที่ 
5) กองคลัง 
6) กองแผนงาน 
7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8) กองประสานโครงการพระราชดำริ 
9) สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 
10) สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 
11) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
12) กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
13) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
14) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
15) สถาบันพัฒนากรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
- กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
- กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
- กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์

แผนงานยุทธศาสตร์(Agenda)

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ฉบับปรับปรุง
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงการหลวง 
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอนเงินงวด2
- กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่
- กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่
 

โครงการตลาดเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
- กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
- กิจกรรมรอง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน (ปาล์มน้ำมัน) 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ 
- กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร พื้นที่ 1 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
- กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร 
- กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 
กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ 
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ (จังหวัดกระบี่ - จังหวัดยโสธร),(จังหวัดยะลา-กองแผนงาน)/ 
เป้าหมายชำระบัญชี-2560
- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ (กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานและสหกรณ์ 
- กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ด้วยการใช้แผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคนม

แผนงานบูรณาการ

แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา 
- กิจกรรมรอง ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดสงขลา 
- กิจกรรมรอง เสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านด้วยวิธีการสหกรณ์ 162 หมู่บ้าน 
- กิจกรรมรอง เพิ่มขีดความสามารถการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร จังหวัดปัตตานี 
- กิจกรรมรอง ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ประมง 
- กิจกรรมรอง พัฒนาผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์กรต่างๆ ในชุมชน

แผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์ชายแดน 
- กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
กิจกรรมหลัก พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- กิจกรรมรอง พัฒนาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
- กิจกรรมรอง พัฒนาระบบ e-Commerce สินค้าสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
- กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
แผนงาน บูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 
โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร 
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร 
- กิจกรรมรอง ส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ตามมติคณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
  - ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค