ประชุมเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองแผนงานได้จัดประชุมเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณางาน/โครงการสำหรับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเบื้องต้นให้สอดคล้องตามภารกิจของกรม รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท/แผนย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้