กองแผนงาน จัดประชุมโครงการสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง" ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้นำบุคลากรกองแผนงาน พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการกลุ่มงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรภายในกองแผนงาน นำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี, สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จังหวัดชลบุรี การจัดทำกิจกรรม Team Building และการเสวนาในหัวข้อ “ปัจจัยที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร