กองแผนงานขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น

          ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรกองแผนงาน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ (นางสุพัฒ หมายเกื้อ) ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 และนางสาวาเยาวมาลย์ โทพิลา พนักงานราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นพนักงานราชการดีเด่น ระดับหน่วยงาน