ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติของกรม ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 129 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร