การประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขั้นกรรมาธิการ

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการกองแผนงานได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขั้นกรรมาธิการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมแนวทางการเข้าชี้แจงงบประมาณฯ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร