ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้เเจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้เเจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ขั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา พร้อมนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เเละนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธาน

          ในการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาการเตรียมชี้เเจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ต่อไป