ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565 มีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์