ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ครั้งที่ 1/2565

           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน

          ในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการขอคัดสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ตามคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งกำหนดการจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านApplication Zoom ศสท.ในฐานะผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแจ้งเรื่องพิจารณาการเรียกเก็บค่าบริการในการขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการต่อไป