ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองแผนงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับหน่วยงาน) ประจำปี พ.ศ.2564 

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 รวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับหน่วยงาน) ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 23 ราย เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบุคลากรกองแผนงาน 2 ราย ได้แก่ นางสาวจารุภัทร จิตราวิริยะกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาววาทินี ศรีปริวาทิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ