การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดและเข้าร่วมระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนข้อมูลและประเด็นสำคัญในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์