กองแผนงานเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

         วันที่ 20 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์) พร้อมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการกองแผนงาน เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
         เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากอธิบดี อดีตอธิบดี และอดีตรองอธิบดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้ประกอบคุณประโยชน์ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความกตัญญูกตเวที รวมถึงได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ อันส่งผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป