กองแผนงานขอแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์)

        เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ข้าราชการและพนักงานราชการกองแผนงาน พร้อมใจร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์) ทั้งแบบ ONSITE และ ONLINE ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565