การสัมมนาการจัดทำแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนางานแผน”

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนางานแผน” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สาราบรรณ์) เปิดการสัมมนา ซึ่งมีนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำแผน งบประมาณ และการบูรณาการสู่การขับเคลื่อนภาคเกษตร” ต่อด้วยการเสวนาร่วมกันจากอดีตผู้อำนวยการกองแผนงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานในฐานะ ผอ.กองแผนงาน และมุมมองการทำงานร่วมกัน รวมทั้งแนวทางการพัฒนากองแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน” ประกอบด้วย นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน

         ในภาคบ่าย ผู้อำนวยการกองแผนงานได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการทำงานร่วมกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างาม” ร่วมกับผู้อำนวยการกองแผนงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน รวม 5 ท่าน จาก 5 หน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และกรมชลประทาน เป็นต้น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผน งบประมาณ และการบูรณาการสู่การขับเคลื่อนภาคเกษตร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างบุคลากรกองแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น