โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด” 

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ในหัวข้อ “การบริหารงบประมาณ และแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการบริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ ผลักดันให้สหกรณ์ในความรับผิดชอบมีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร