โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

          วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ข้าราชการ และพนักงานราชการของกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม สำหรับการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมการสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะนำมาซึ่งปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส ต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการอบรม และถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค