การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565  

          วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งกำหนดเกณฑ์กำหนดคะแนนการพิจารณาและกรอบระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร