การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงการจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความต้องการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกรมฯ ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ ทุนรัฐบาลตามความต้องการส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ทุนระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน โดยสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก 1 คน คือ นางสาวนันทวรรณ โยโร ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2 (ด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชสวน) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา) ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 2 ทุน เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรปกติ (Full Time) ในสาขาวิชา Accounting and Financial Management และ สาขา Digital Marketing โดยมีการกำหนดประเทศให้ไปศึกษา ได้แก่ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยกรมฯ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ต่อไป จากนั้น ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่างประเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ และพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

          ทั้งนี้ โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 129 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร