การประชุมพิจารณางาน/โครงการ เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมการประชุมพิจารณางาน/โครงการ เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและสอดคล้องตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายสำคัญของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ต้องคำนึงถึงความจำเป็น/ภารกิจ/ความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน และจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา บรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาด Covid-19 รวมทั้งในการจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มีความสำคัญต่ำหรือหมดความจำเป็น มีความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายประจำปี 2564 และ 2565 และดำเนินงานให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 2560 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน จากนั้นในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณางาน/โครงการของหน่วยงานที่เสนอของบประมาณ โดยให้ข้อคิดเห็นต่อกิจกรรม/โครงการ และเห็นชอบในเบื้องต้น รวมทั้งให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานกำหนดด้วย

          ทั้งนี้ โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ และนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการ กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังหน่วยงานในสังกัดอีกด้วย