การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร