การประชุมหารือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหารือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 และเพื่อพิจารณาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยที่ประชุมได้มีการรายงานแผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการให้บริการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกด้วย

          ทั้งนี้ โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ และนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการ กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร