การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 โครงการ เพื่อให้การใช้งานระบบงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม และลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องซ่อมทำให้ต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและสามารถรองรับกับปริมาณข้อมูลที่มีมากในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อไป ทั้งนี้การประชุมได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ