การประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงาน/ผลผลิตและโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย “สหกรณ์เข้มแข็ง ปี 2565” รวมถึงการปรับกิจกรรมรองรับการปฏิบัติงานในรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ภายใต้ 6 แผนงาน 1 ผลผลิต 8 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,591.8960 ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน ภายใต้ 5 แผนงาน 1 ผลผลิต 8 โครงการ จำนวน 409.3818 ล้านบาท โดยในที่ประชุมได้ให้หน่วยงาน สรุปสาระสำคัญและนำเสนอ กิจกรรมและโครงการ ภายใต้แผนงานพื้นฐาน (งานอำนวยการ) และแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่มีจำกัด และเพื่อเตรียมการรองรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปี 2565 ของสำนักงบประมาณ โดยให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ กำหนดกิจกรรม โครงการ และวิธีดำเนินงานให้รองรับการปฏิบัติงานแบบปกติใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น คำนึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่า รวมทั้งให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความชัดเจนสามารถติดตามและจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานได้ มีความสอดคล้องและร่วมขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมโครงการที่ต้องดำเนินการตามภารกิจ (งานประจำ หรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย) กิจกรรม/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรคุณภาพ การปิดบัญชีได้ มีกำไรประจำปี และไม่มีการทุจริต ตามนโยบายของอธิบดีฯ รวมทั้งการกำหนดกิจกรรม วิธีปฏิบัติหรือคู่มือการดำเนินงาน เพื่อให้ สสจ./สสพ. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และกิจกรรมภายใต้โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ให้ดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับโครงการและกิจกรรมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามที่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณไว้เป็นลำดับแรก รวมทั้งสามารถปรับรูปแบบหรือวิธีการดำเนินการหรือเนื้อหาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งสำนักงบประมาณได้วางระบบติดตามและประเมินผลโดยให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งหน่วยงานต้องทบทวน/ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน/การจัดเก็บข้อมูลผลสำเร็จของงาน เพื่อรองรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปี 2565 รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคำขอตั้ง/และการชี้แจงงบประมาณปี 2566 ต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลผ่าน Applications Zoom Meeting ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานในสังกัด