การประชุมการจัดทำงบประมาณโครงการภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนายนาถ บำรุงพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ เข้าร่วมการประชุมการจัดทำงบประมาณโครงการภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร “โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ (แรงงานคืนถิ่น)” ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

          ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร “โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ (แรงงานคืนถิ่น)” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพในภาคการเกษตร สร้างรายได้แก่แรงงานคืนถิ่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร เพิ่มทักษะความรู้ เพิ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างผู้ขายออนไลน์ประจำอำเภอ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่เป็นแรงงานคืนถิ่นระหว่างปี 2563-2565 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเกษตรกรที่ต้องการเริ่มกิจกรรมใหม่เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงในช่วงโควิด-19 เน้นการส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ยึดหลักการตลาดนำการผลิตในภาคการเกษตร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายช่องทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นั้น ได้กำหนดโครงการ กิจกรรมหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร การสร้างแบรนด์ การขายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และโซเชียลคอมเมิร์ซ พัฒนาทักษะด้านการตลาดและการตลาดออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน