การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจฯ (กาแฟอาราบิกา) ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด 

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (กาแฟอาราบิกา) ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้แก่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด โดยมีนางสาวเกศินี เจริญสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ด้วย ในการนี้นายศรีนวล ไทยตัน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด นายประหยัด เสนน้อง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด Mr. OKADA Masahiro ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

          สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด มีสมาชิก จำนวน 3,064 ราย โดยสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตร (กาแฟอาราบิก้า) ธุรกิจแปรรูปผลผลิต (คั่ว,บดกาแฟ) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แบรนด์ "DOISAKET COFFEE GREEN " ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจฯ อาทิ เครื่องสีกาแฟ (กาแฟเชอรี่ และกาแฟกะลา) เครื่องกะเทาะเปลือกผลกาแฟ เครื่องคัดเมล็ดกาแฟ เครื่องมืออุปกรณ์ชงกาแฟสดแบบ 2 หัว ลานตาก โรงคลุม ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการคั่วกาแฟ พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด