การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจฯ และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ฯ ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด 

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้แก่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด โดยมีนางสาวเกศินี เจริญสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงพื้นที่ด้วย ในการนี้นายมงคล สุนทรแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด นายอาทร งวนหอม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

          สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด มีสมาชิก จำนวน 3,001 ราย โดยสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตร (ข้าวเปลือก) ธุรกิจแปรรูปผลผลิต (ปุ๋ย) และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจฯ อาทิ โกดัง เครื่องผสมปุ๋ยใช้เอง ลานตากขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร และเครื่องชั่งรถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ตัน พร้อมอุปกรณ์และห้องควบคุม