การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจฯ และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ฯ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด 

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจ การจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด โดยมีนางสาวเกศินี เจริญสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิศณุ ไชยนิเวศน์ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด นายภาณุษิต ปั๋นป้อม เลขาชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด และนางสาวภัทราวดี ดวงติ๊บ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด มีสมาชิก จำนวน 33 สหกรณ์ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยชุมนุมฯ ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตร และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ประเภทผักและผลไม้ ซึ่งจำหน่ายให้แก่ตลาดโมเดิร์นเทรด (Big C) ภายใต้แบรนด์ "NORTHERN FARMER " ตลาดออนไลน์และตลาดออนไซด์ ภายใต้แบรนด์ "หอมขุนเขา" ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่ชุมนุมฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจฯ อาทิ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน รถห้องเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า รถยกพาเลท ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน ในการนี้ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้เข้าเยี่ยมชมจุดรับซื้อพืชผลทางการเกษตร ห้องคัดเกรด/ตกแต่ง ห้องบรรจุหีบห่อ ห้องจัดส่ง/โหลดสินค้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคและให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานแก่ชุมนุมฯ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้น