การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ฯ ของสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด 

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด สาขาท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางธัญนี พรมวงศ์ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่รวบรวมผลผลิต ให้การต้อนรับ

          สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด สาขาท่าก๊อ ได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก ข้าวโพด ลำไย และธุรกิจบริการ เช่น บริการอบลำไย กาแฟ ใบชาอู่หลง ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ในอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าที่อื่น โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด สาขาท่าก๊อ อาทิ ลานตาก ขนาด 2,000 ตารางเมตร รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 132 แรงม้า ฉาง/โกดังเก็บผลผลิต ขนาด 2,000 ตัน เครื่องอบลำไยแห้ง ขนาด 20 ตันต่อวัน ไซโล ขนาด 1,000 ตัน เครื่องอบลดความชื้นผลผลิตข้าว/ข้าวโพด และเครื่องชั่งแบบลอย