การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจฯ และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ฯ ของสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด 

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด ได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC โดยมีนายชูเชิด ศรีโชติ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

          สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด มีสมาชิก จำนวน 5,057 ราย โดยสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตร (ข้าวเปลือก) ธุรกิจแปรรูปผลผลิต (ปุ๋ย) ธุรกิจบริการส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างให้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจฯ อาทิ ลานตาก ขนาด 1,600 ตารางเมตร ฉาง ขนาด 500 ตัน และเครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุมและโรงคลุม ขนาด 50 ตัน ในส่วนของกิจกรรมด้านการตลาด สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด ได้จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต การตลาดกับสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น โดยสหกรณ์ฯ รับซื้อข้าวจากสมาชิกมาจำหน่ายที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC รวมทั้งจำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าจากเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ เช่น กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร เป็นต้น ทำให้สมาชิกและผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม