การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” 

          ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์) พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายการทำงานส่งเสริม แนะนำ กำกับดูแล และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร 2) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 3) สร้างผู้นำและนักบริหาร และ 4) พัฒนาระบบงานสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์) ตามภารกิจของกรม จากนั้นผู้อำนวยการกองแผนงานได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย “แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 3 ของกรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และเอกสารงบประมาณ รวมถึงกรอบวิธีการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับระบบงานที่กรมกำหนด การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และการดำเนินงาน/โครงการต่างๆภายใต้ความร่วมมือด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศในภารกิจของหน่วยงานนำก่อผลผลิตในระดับพื้นที่ทั้ง 78 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสื่อสารถ่ายทอดกรอบวิธีการดำเนินงาน/โครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติงานฯของกรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามแนวทางปฏิบัติและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในส่วนของกระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการวางระบบงาน กระบวนการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดผลสำเร็จ กระบวนการติดตาม รายงานผล และประเมินผลสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้จ่ายงบประมาณ) จากนั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 รับฟังบรรยายแนวทางการสนับสนุนการทำงานของนายทะเบียนสหกรณ์ ปี 2565 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ รวมถึงแนวทางการออกคำสั่งในการกำกับดูแลสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม Work shop “การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์กับการกำกับดูแลสหกรณ์” โดยร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และข้อสังเกตต่างๆเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และเกณฑ์กำกับสหกรณ์ ของหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่เพื่อการนำข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์และนำไปปรับรูปแบบวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนของกรมตามภารกิจต่อไป