การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ ผู้อำนวยการ กลุ่มติดตามและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯและชี้แจงผลประเมินการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง และบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง