มอบรางวัลโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

          วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้ารับรางวัลโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2564 ซึ่งทางกองแผนงานได้รับรางวัลอันดับ 3 ในระดับดีของหน่วยงานพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัล จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ หน่วยงานพื้นที่ขนาดเล็ก อันดับ 1 กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับดีเด่น อันดับ 2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระดับดีมาก อันดับ 3 สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ระดับดี และหน่วยงานพื้นที่ขนาดกลาง อันดับ 1 กองการเจ้าหน้าที่ ระดับดีเด่น อันดับ 2 สำนักงานเลขานุการกรม ระดับดีมาก อันดับ 3 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ระดับดี และหน่วยงานพื้นที่ขนาดใหญ่ อันดับ 1 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ระดับดีเด่น อันดับ 2 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ระดับดีมาก อันดับ 3 กองแผนงาน ระดับดี ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เป็นนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตามหลัก 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา